اوغلان آدلاري

آباقا:ازنامهاي كهن است،عمو،دوست،نخ وياريسمان بافته شده ازگياه كتان

آبانوز:درخت آبنوس

آتا:مرد اولاددار،صاحب فرزند ،پدر ،اجداد ،نياكان ،عنواني براي مردان سالخورده در خور حرمت

آتابك :دايه ،مربّي

آتابَي:دايه ،مربّي،لَلِه